Menu

GDPR

På denne side finder du vores persondatapolitik. Her beskriver vi, hvad vi bruger dine data til, hvordan vi beskytter dem, og hvilke rettigheder du har hos os. Du kan også læse om GDPR, EU’s forordning om databeskyttelse, som trådte i kraft den 25. maj 2018, og hvad den betyder for dig.

Regler om databeskyttelse for danske fodboldklubber


Idrætsforeninger har i mange år været underlagt persondatalovens regler for behandling af personoplysninger. Den 25. maj 2018 trådte EU's databeskyttelsesforordning i kraft. Den skærper bl.a. klubbens pligt til at oplyse om, samt dokumentere, hvilke oplysninger vi har registreret om vores medlemmer. Klubberne kan stadig indsamle, opbevare og anvende personoplysninger fra medlemmerne, så længe der er saglige og legitime grunde hertil.

Helt overordnet stiller Databeskyttelsesforordningen fire hovedkrav til klubbens behandling af medlemmernes personoplysninger.

 1. Klubben skal altid have et sagligt formål med at registrere og behandle personoplysninger og skal begrænse disse oplysninger til de strengt nødvendige i forhold til det saglige og legitime formål.
 2. Klubben skal dokumentere, at den har overblik over behandlingen af personoplysninger. Det gør klubben bl.a. i en såkaldt ”fortegnelse”, hvor den angiver, hvilke typer af oplysninger, der behandles, hvem der behandler dem, og hvor de arkiveres.
 3. Klubben skal informere medlemmer om, hvilke oplysninger der er registreret og hvorfor. Dette sker i klubbens ”privatlivspolitik”, som også kan læses her på siden.
 4. Endelig skal klubben have tilpas datasikkerhed og skal anmelde brud på datasikkerheden til Datatilsynet.

 

De nye EU-regler betyder bl.a., at du som medlem har krav på at få at vide, hvilke oplysninger klubben har registreret om dig, og du har ret til at få berigtiget dem. Du har også ret til at få slettet informationer om dig, som klubben ikke længere har sagligt belæg for at opbevare. Som udgangspunkt må klubben dog godt af administrative grunde gemme oplysninger om almindeligt medlemskab i op til 1 år efter ophør.

Derudover betyder databeskyttelsesreglerne, at DBU har indført et digitalt fodboldpas for alle spillere, som skal hjælpe alle med at overholde den nye databeskyttelsesforordning. Fodboldpasset blev lanceret i august 2018.

Det er klubben, der er dataansvarlig og derfor skal sikre, at reglerne overholdes. Bestyrelsen har dog udpeget en tovholder for beskyttelse af klubbens personoplysninger, som du er velkommen til at kontakte, hvis du har spørgsmål om klubbens databeskyttelsespolitik.

Klubbens tovholder for beskyttelse af klubbens personoplysninger hedder Thomas Olsen og kan kontaktes på  tlf:27901197.


Privatlivspolitik

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne Privatlivspolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Denne Privatlivspolitik gælder også for behandling af personoplysninger om personer, som en forening anvender som kontaktperson i forhold til Hårlev BK. Foreninger der anvender kontaktperson i forhold til Hårlev BK, skal derfor gøre kontaktpersonen bekendt med denne Privatlivspolitik.

I vores Privatlivspolitik kan du læse mere om dine rettigheder som medlem hos os. Her forklarer vi, hvilke persondata vi gemmer hvor længe og meget andet omkring dine persondata og din sikkerhed hos os.

Hvad er GDPR?

Hvad er GDPR, og hvad indebærer det? Det kan du få indblik i her på siden.

Bogstaverne GDPR står for General Data Protection Regulation. GDPR er navnet på EU’s nye regulativ til beskyttelse af persondata, som blev indført den 25. maj 2018. Regulativet indeholder nye og skærpede krav til virksomheder i forhold til at beskytte deres kunders persondata.

EU-forordningen bliver suppleret af særregler i den danske databeskyttelseslov og telelovgivningen.

Kategorier af personoplysninger

Hos Hårlev BK indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi indsamler:

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Navn, adresse, mail, telefonnummer, fødselsdagsdato, betalingsoplysninger (webshop), leveringspunkt (webshop), dit kunde- og aftagernummer, fuldmagtsforhold, dit CPR-nummer og din status hos CPR-registeret (for eksempel navne og adressebeskyttelse mv.).

Derudover behandler vi:

 • oplysninger om dine bestillinger af varer og tjenesteydelser samt forbrugs- og leveringsoplysninger.

Vi behandler i særlige situationer følsomme og semifølsomme personoplysninger om dig:

 • oplysninger om straffedomme og strafbare forhold efter dansk ret som semifølsomme personoplysninger. Vi opfordrer til, at du selv fremsender eller informerer os omkring sådanne oplysninger.

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme eller semifølsomme personoplysninger om dig, med mindre der er tale om særlige situationer.

 

Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, kan kilderne være:

 • offentlige myndigheder såsom politiet vedrørende børneattest.
 • offentligt tilgængelige kilder herunder flyttemeddelelser.

 

Personoplysninger om andre parter, som du afgiver

Vi kan i visse tilfælde bede dig om at afgive personoplysninger om andre personer, som er omfattet af din husstand. Det kan for eksempel være, hvis du tilmelder din søn eller datter i klubben, eller hvis du kontakter os på vegne af andre. Hvis du afgiver personoplysninger om andre i din husstand, skal du være sikker på, at de er indforståede med det, og at du har lov til at give den slags oplysninger til os. Du skal derfor henvise dem til denne Privatlivspolitik, når du giver os deres oplysninger.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • til organisationer, der er forbundet med Hårlev BK. F.eks DBU eller DIF
 • offentlige myndigheder såsom kommunen eller politiet.

Hvis du ønsker at skifte til en anden klub, videresender vi – efter aftale med dig – dine kundeoplysninger i form af fodboldpasset til den nye klub, forudsat det er teknisk muligt.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som det påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i op til 2 år, efter du er stoppet som medlem eller har været i dialog med os omkring vores tjenester og services via webshoppen.

Nogle personoplysninger gemmer vi i kortere eller længere tid.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan vi efter en konkret vurdering gemme oplysningerne i længere tid end angivet ovenfor. Det gælder, hvis der opstår tvist med medlemmer, til dokumentation over for offentlige instanser eller andre og i lignende situationer.

 

Pligtmæssig information

Vi har under punkt 2 angivet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig. For at blive kunde hos Hårlev BK er det obligatorisk, at vi har dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse og CPR-nummer.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dit samtykke for eksempel ved at afmelde dig vores elektroniske markedsføring i mailen, som du modtager eller ved at ringe til os. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet. Vi bestræber os på, at løse en henvendelse så hurtigt som muligt, dog kan henvendelser angående persondata tage op til 5 dage. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til Datatilsynet, datatilsynet.dk.

 

Relevante links

Hårlev BK er en blandt flere aktører på idrætsområdet på stevns. Du kan læse mere om de forskellige klubber/foreninger på stevns.dk. På haarlevbk.dk kan du som medlem endvidere få et overblik over konkurrencer, events, melde flytning og se hovedparten af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

 

Ændring af vores privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på Hårlev BK.dk eller mail, hvis vi mener, at det er nødvendigt.

 

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.